+380 44 490 77 22
ORDER CALL
УКР     ENG
Приватним особам Бізнесу Про банк Контакти
Керівництво
Корпоративне управління
Фінансові показники
Структура власності
Новини Банку
Фонд гарантування вкладів
Про Банк
Інформація емітента
Вакансії

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

09.22.2016

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК», код за ЄДРПОУ 20021524, (надалі – ПАТ «ФІНЕКСБАНК», Банк) вiдповiдно до статті 88 Закону України «Про акцiонернi товариства», статей 38, 77, 78 Закону України «Про банки і банкiвську дiяльнiсть», Статуту та внутрiшнiх положень ПАТ «ФІНЕКСБАНК» прийняли «22» вересня 2016 року одноголосно (кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 12 247 400, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання порядку денного акцій) рішення (Протокол №59 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНЕКСБАНК» вiд 22.09.2016р.):

1. Враховуючи вимоги Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи” від 04.07.2014 року №1586-VII та постанови Правління Національного банку України «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру» №464 від 06.08.2014р. (із змінами), керуючись статтею 78 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статями 88-89 Закону України “Про акціонерні товариства” та Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346 (із змінами), ліквідувати Публічне акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК» (код за ЄДРПОУ 20021524, місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ.Б) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку зі складним становищем на ринку фінансових і банківських послуг та невизначеністю щодо можливих напрямків і джерел подальшої капіталізації ПАТ «ФІНЕКСБАНК» як банківської установи.

2. Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4. Уповноважити та зобов’язати Голову Правління ПАТ «ФІНЕКСБАНК» Шафоростова Юрія Федоровича подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПАТ «ФІНЕКСБАНК» за ініціативою акціонерів.

У ПАТ «ФІНЕНКСБАНК» наявнi кредитори. Загальна сума зобов’язань станом на «22» вересня 2016 року становить 113 146 тис.грн.

За даними рiчної фiнансової звітності Банку, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом) за 2015 рiк, загальна величина активiв становить 319 301 тис.грн., сума зобов’язань - 194 465 тис.грн., розмiр власного капiталу - 124 836 тис. грн., вартiсть чистих активiв дорiвнює розмiру власного капiталу та становить 124 836 тис.грн.

Активiв ПАТ «ФІНЕКСБАНК» достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями.

Станом на «22» вересня 2016 року загальна величина активiв становить 237 982 тис.грн., загальна величина зобов’язань – 113 146 тис.грн., таким чином сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами, прогнозовано очікується в розмірі 124 836 тис.грн.